Vedtekter


  


VEDTEKTER FOR HEMNE OG VINJE SONGLAG§ 1. Korets navn:

-          Korets navn er Hemne og Vinje Songlag, stiftet 15. November 1988
§ 2. Korets formål:
-          Korets formål er å høyne korsangen til glede og nytte for medlemmer og andre.
§ 3. Organisasjon:
-          Koret skal drives upolitisk og være tilknyttet Norges Korforbund
§ 4. Medlemskap:
-          Enhver som har fylt 15 år kan bli medlem av koret. Opphør av medlemskap meldes til styret.
§ 5. Medlemskontingent:
-          Medlemskontingenten skal betales forskuddsvis og fastsettes av årsmøtet.
§ 6. Ledelse:
-          Koret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem, som alle velges av årsmøtet. Årsmøtet velger også to vararepresentanter til styret. Leder velges for ett år. De øvrige styremedlemmer velges for to år, men slik at to medlemmer er på valg hvert år. Det velges to revisorer og ett varamedlem.
-           Videre velges et musikkutvalg på 4 medlemmer og to varamedlemmer. Dirigent og leder er selvskrevne medlemmer. Musikkutvalgets oppgaver er:
a.      Å ta ut korets sanger
b.      Å holde seg orientert om medlemmenes ønsker når det gjelder valg av repertoar.
-          Eventuelle øvrige utvalg og representanter velges av årsmøtet hvert år.
§ 7. Årsmøte:
-          Ordinært årsmøte holdes innen 15. Februar, etter skriftlig innkalling fra styret, med minst 3 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen den frist som er gitt i innkallingen. Senest en uke før årsmøtet skal styret sende ut fullstendig sakliste, styrets beretning og revidert regnskap. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1.      Årsmelding fra styret og eventuelle underutvalg
2.      Revidert regnskap
3.      Kontingent
4.      Innkomne forslag
5.      Valg
Årsmøtet er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel, eller når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
§ 8. Sangøvelser:
-          Øvelsene holdes en gang hver uke, unntatt i den tiden koret har ferie. Det er selvsagt at medlemmene møter på sangøvelsene, i rett tid. Det samme gjelder ved konserter og sammenkomster der koret skal delta. Sangere som er borte 2 øvelser etter hverandre må selv sørge for å lære sangene som er innøvd, slik at fraværet ikke hefter hele koret.
§ 9. Opptredener:
-          Koret skal alltid gjøre sitt beste for å imøtekomme henvendelser om sang. I alle tilfeller der det blir besluttet at koret skal opptre, plikter alle sangere å møte. Styret avgjør til enhver tid når uniform skal nyttes ved opptredener. Ved stevner og ellers hvor koret opptrer offentlig, plikter sangerne å oppføre seg ordentlig. Hvis en sanger opptrer slik at korets gode rykte tar skade, blir vedkommende å betrakte som ikke medlem
§ 10. Utmerkelser: 
-          Eventuelle statutter for utmerkelser / æresmedlemskap må vedtas av et årsmøte.
§ 11. Vedtektsendringer:
-          Vedtektsendringer kan bare vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, ved 2/3 flertall av tilstedeværende medlemmer.
§ 12. Oppløsning:
-          Nedleggelse av koret kan bare vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, ved 2/3 flertall av tilstedeværende medlemmer. Korets eiendeler skal i tilfelle oppbevares på en betryggende måte, og eventuell kontantbeholdning plasseres på bankkonto – til eventuelt nytt kor måtte bli stiftet i Hemne Kommune.
§ 13. Ikrafttreden:
-          Reviderte vedtekter trer i kraft fra det tidspunkt årsmøtet har godkjent vedtektene.
§ 14. Tilgang på vedtekter:
-          Alle medlemmer av Hemne og Vinje Songlag skal ha tildelt et eksemplar av gjeldende vedtekter for koret.
2019 © Hemne songlag | Logg inn Iris / Intra